Trịch thượng là gì

Ngài không khi nào tỏ thể hiện thái độ trịch thượng đối với những người dân ngài Giao hàng hoặc khiến cho chúng ta cảm giác tốt kém nhẹm.

Bạn đang xem: Trịch thượng là gì


Chúng ta được chình họa cáo là chớ “ngước sừng lên”, theo tức là bọn họ không nên bao gồm cách biểu hiện trịch thượng tốt ngạo mạn.
We are warned against ‘exalting our horn on high’ in that we should not take on a proud or arrogant attitude.
Dĩ nhiên, cho dù rời hạnh kiểm xấu, đệ tử chân chủ yếu của Chúa Giê-su không tạo nên sự vẻ công bằng xuất xắc bao gồm thái độ trịch thượng.
Of course, true Christians, while avoiding bad conduct, vị not display a self-righteous, superior attitude.
Chúng ta bắt buộc tránh thể hiện thái độ trịch thượng, thói quembergarde.com đoán xét tín đồ khác với lòng nhiệt liệt mù quáng dựa trên sự đúng đắn của loài fan.
We must avoid a superior attitude, the habit of judging others, and blind zeal based on human wisdom.
Theo ý kiến của rất nhiều nhà giai cấp trịch thượng kia, Phi-e-rơ cùng Giăng chỉ nên “dân thường, không nhiều học” không có quyền đào tạo và huấn luyện trong thường thờ.
From the viewpoint of the elitist rulers, Peter và John were “membergarde.com unlettered and ordinary” who had no right lớn teach in the temple.
4 Tránh trịch thượng: Sự đọc biết về Kinch Thánh cấm đoán chúng ta cớ để khinh nhờn tín đồ không giống hoặc nói tới bọn họ bởi các lời lẽ thiếu hụt kính trọng.

Xem thêm: #1 : Cách Chơi Spectre Dota 2 : “Trào Lưu Lỗi Thời” Thành “Bóng Ma Bất Tử”


4 Avoid Arrogance: Our knowledge of the Bible provides no basis for looking down on people or referring khổng lồ them in disparaging terms.
Vậy các bạn hãy từ hỏi: ‘Đức Giê-hô-va đã cảm thấy nuốm nào ví như tôi sử dụng các điều nhưng mà ngài ban mang lại để Cảm Xúc mình trịch thượng hơn người khác?’
Ask yourself, ‘How would Jehovah feel if I were lớn use what he has givembergarde.com me as a basis lớn feel superior khổng lồ others?’
Chúng ta không nạp năng lượng nói trịch thượng với họ hoặc khinh miệt họ dẫu mang lại đôi lúc những đơn vị chỉ huy tôn giáo của họ phòng đối với bắt bớ họ.
We do not talk down lớn them or disdain them evembergarde.com if their religious leaders sometimes oppose & persedễ thương us.
(2 Cô-rinh-tô 10:4, 5) Nhưng chúng ta tránh việc dùng giọng trịch thượng với những người không giống hoặc mang lại chúng ta bất cứ nguyên do làm sao nhằm tức bực lúc nghe thông điệp của bản thân.
(2 Corinthians 10:4, 5) But we should not talk down to others or give them any valid cause for taking offembergarde.comse at our message.
Trong lá tlỗi đó, bà viết: “Tôi xin mang đến nhị cá thể siêu khiêm nhịn nhường với kiên trì ấy lời xin lỗi về thể hiện thái độ tự phụ từ đại với hành vi trịch thượng của chính bản thân mình.
In part, she said: “To those two very patiembergarde.comt and humble individuals, I would like to lớn convey my apology for my most self-righteous & condescembergarde.comding behaviour.
Truyền thống ngờ vực phần đông vị quan liêu gồm rất nhiều quyền lực của những vị vua Sassanid với sự bực bội cá nhân của Khosrau về thể hiện thái độ trịch thượng của Vinduyih chắc hẳn rằng đóng góp thêm phần vào đưa ra quyết định này.

Xem thêm: How And Why To Use Delegate C# Là Gì, How And Why To Use Delegates In C#


The Sasanian monarchs" traditional mistrust of over-powerful magnates & Khosrow"s personal resembergarde.comtmembergarde.comt of Vinduyih"s patronising manner certainly contributed lớn this decision.

Chuyên mục: HOT