SYMPATHETIC LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

quý khách hàng đã xem: Sympathetic là gì


Bạn đang xem: Sympathetic là gì

*

*

*

Xem thêm: Top 4 Đội Hình Nguyên Tố Xuất Hiện Đầu Game Trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

*

sympathetic /,simpə"θətik/ tính từ
thông cảm; đồng tìnhsympathetic strike: cuộc đình công tỏ sự đồng tình, cuộc bãi thực ủng hộsympathetic pain: sự đau lây đầy cảm xúc, biểu lộ cảm tình, thân áisympathetic heart: trái tlặng đầy tình cảmsympathetic words: đều lời lẽ biểu thị tình cảm (sinh thứ học) giao cảmsympathetic nerve: dây thần kinh giao cảm danh từ (sinch vật học) dây thần kinh giao cảm; hệ giao cảm người dễ dàng xúc cảmđồng cảmsympathetic vibration: giao động đồng cảmsympathetic detonationkích nổ dây chuyềnsympathetic iritisviêm mống mắt giao cảmsympathetic nervous systemhệ thần gớm giao cảmsympathetic neuritisviêm rễ thần kinh giao cảmsympathetic salivanước bọt bong bóng kích phù hợp giao cảmsympathetic strikelàm reo ủng hộsympathetic symptomtriệu chứng giao cảmsympathetic triphiện tượng kỳ lạ ngắt giao cảm (của sản phẩm ngắt)sympathetic vibrationchấn hễ đáp lạisympathetic vibrationsự cùng chấn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): sympathy, sympathizer, sympathies, sympathize, sympathetic, unsympathetic, sympathetically, unsympathetically


*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

sympathetic

Từ điển Collocation

sympathetic adj.

1 showing you understand sb"s feelings

VERBS appear, be, feel, look, seem, sound | become | find sb I found the doctors quite sympathetic.

ADV. deeply, extremely, genuinely, immensely, truly, very a patient and deeply sympathetic man He sounded genuinely sympathetic. | largely | fairly, pretty, quite | suitably She made suitably sympathetic noises down the phone.

PREPhường. about My boss is being very sympathetic about my problems. | to They were extremely sympathetic to my plight. | towards I did not feel sympathetic towards them.

2 in agreement with sb/sth

VERBS appear, be, seem

ADV. deeply, extremely, highly, very | entirely | less than | broadly, generally, quite | politically

PREPhường. to The government is broadly sympathetic to lớn our ideas.

Từ điển WordNet

adj.

of or relating to lớn the sympathetic nervous system

sympathetic neurons

sympathetic stimulation

expressing or feeling or resulting from sympathy or compassion or friendly fellow feelings; disposed toward

sympathetic lớn the students" cause

a sympathetic observer

a sympathetic gesture

English Synonym và Antonym Dictionary

ant.: unsympathetic

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu