Prob là gì

Quý khách hàng đang xem bản rút ít gọn của tài liệu. Xem và cài đặt tức thì phiên bản rất đầy đủ của tài liệu trên phía trên (95.87 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Prob là gì

Coefficient (Hệ số hồi quy), đây đó là những tham mê số ước tính altrộn mũ cùng beta nón của tđắm đuối số toàn diện và tổng thể,chưa chắc chắn alpha và beta . 1. R-squared: Hệ số khẳng định R2 Hệ số xác định. Trong 100% sự dịch chuyển của vươn lên là phụ thuộc vào Y thì tất cả từng nào % sự biến động là vì những biến đổi chủ quyền X ảnh hưởng còn sót lại là do không đúng số. 2. S.E of regression = Độ lệch chuẩn chỉnh của sai số hồi quy 3. Sum squared resid = RSS 4. Log Likehood : (Ln hàm thích hợp lý) 5. F-statistic = Trị thống kê F F: Trị số F-Fisher sử dụng làm cho địa thế căn cứ nhằm kiểm nghiệm độ tin cậy về khía cạnh kỹ thuật (thống kê) của tổng thể phương trình hồi quy. 6. Prob(F-statistic) = Giá trị p của F 7. Mean dependent var = Giá trị vừa phải của đổi mới phụ thuộc 8. S.D. dependent var = Độ lệch chuẩn chỉnh của trở nên phụ thuộc 9. Akaike info criterion : Tiêu chuẩn Akaike 10. Schwarz criterion : Tiêu chuẩn Schwarz 11. Durbin-Watson stat : Thống kê Durbin-Watson Ta chỉ tập trung so với các phát triển thành sau qua ví dụ mẫu:BƯỚC 1: Lập quy mô hồi quy chủng loại bằng phương pháp viết phương thơm trình với khám nghiệm tính tương xứng của tế bào hìnhDạng pmùi hương trình hồi quy:Y = β1 + β2 * x2 +

Xem thêm:

β3 * x3+ β4 * x4 + β5 * x5Với Y là thay đổi phụ thuộc x2 , x3 , x4, x5 là các vươn lên là không phụ thuộc β1 là hằng sốNhận xét- Hệ số xác định R2 = 0,683879 nghĩa là quy mô phân tích và lý giải tương đối xuất sắc sự đổi khác của đổi thay phụ thuộc WAGE.- Giá trị kiểm tra F-statistic = 18,60476 > Fα(k-1,n-k) = F0,05(5,43) = 2,432236472 ( tra bảng Fisher với khoảng chân thành và ý nghĩa 0,05% yêu cầu mô hình chu chỉnh là phù hợp.- Sai số tiêu chuẩn S.E. of regression = 385,0953, quý hiếm vừa phải của biến phụ2nằm trong WAGE là Mean dependent var = 1820,204.- Giá trị p-value của những đổi thay giải thích phần lớn nhỏ hơn 0,05 đề nghị độ tương xứng của các biến chuyển hòa bình là tốt nhất có thể.+ Kết luận: Mô hình cân xứng ở mức độ kháPhần này ta dìm xét xem những nguyên tố x2, x3, x4, x5 ( ví dụ: ngân sách, unique các dịch vụ ) tất cả ảnh hưởng mang đến Y ( lợi nhuận ) hay không. Đôi khi, fan ta đối chiếu với tầm ý nghĩa là 0,05 ( em tra bên bảng chạy hồi quy SPSS ô Sig. )BƯỚC 2: Phát hiện tại hiện tượng lạ tự đối sánh ( theo mô hình hồi quy SPSS )
Xét đưa ttiết H0 : Không tất cả từ bỏ đối sánh tương quan dương hoặc âm.Từ kết quả hồi quy quy mô bằng SPSS ta có:d = ∑∑−−221)(iiieee= 1.783506với n=38 ; 5%α=k = 4⇒k' = 4 - 1= 3Tra bảng ( gồm đính kèm trong mail ) ta có:Ld=1.503 dU
= 1.696 dU d 4 – dU  1.696 U U Do kia theo quy tắc kiểm định thì ta ko bác bỏ bỏ H0 ⇒Mô hình không tồn tại từ bỏ đối sánh tương quan dương hoặc âm.BƯỚC 3: Nhận xét hiện tượng lạ nhiều cộng tuyếnNhận thấy Prob(F-statistic) = 0,002112 luận mô hình hồi quy phú này tồn tại. Vậy thực thụ tất cả hiện tượng lạ cộng tuyến giữa 2 phát triển thành này. R-squared = 0,180368 = 18,04% cho thấy thêm 18,04% sự biến hóa của phát triển thành này vì biến chuyển kia lý giải, sự cộng con đường giữa 2 biến đổi hòa bình này tại mức đồng ý được.3