Island hopping là gì

Nhỏng một số chúng ta vẫn biết (hoặc chưa chắc chắn