ĐỐI ỨNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

The remaining investment of US$313 million will come from the Government of Vietphái nam in counterpart funds.

Bạn đang xem: Đối ứng tiếng anh là gì


The remaining investment will be co-financed by the Sociacác mục Republic of Vietnam giới (US$ 13.45 million).
The Government of Vietnam giới và Ho Chi Minh City Authority also ensured counterpart funding of US$68 million for implementation of the project.
In contrast khổng lồ ligers, tigons are often relatively small in comparison with their parents because of reciprocal ren effects.
It doesn"t matter if you try to match the elements in some way và it doesn"t work, that doesn"t convince us of anything.
Chú ý rằng, cho dù Tochari A và Tochari B có và một hệ thống nguan tâm, chúng thường xuyên ko đối ứng lẫn nhau.
cảnh báo that, although both Tocharian A và Tocharian B have the same phối of vowels, they often do not correspond to each other.
Nhánh "Lir" đặc thù sinh sống những sự đối ứng âm vị nhỏng /r/ Oghur và /z/ Turk hay, /l/ Oghur và /š/ Turk hay.
The "Lir" branch is characterized by sound correspondences such as Oghuric /r/ versus Common Turkic (or Shaz-Turkic) /z/, & Oghuric /l/ versus Common Turkic (Shaz-Turkic) /š/.
Tại hội nghị Kyên ổn đồng ý tháo quăng quật các cơ sở vũ khí phân tử nhân của Triều Tiên trường hợp Hoa Kỳ gồm hành động đối ứng.
Kim agreed to lớn dismantle North Korea"s nuclear weapons facilities if the United States took reciprocal action.
Khoảng 40% còn sót lại của quỹ đối ứng được dùng làm trả nợ, bình ổn tiền tệ, hoặc đầu tư chi tiêu vào những chương trình phi công nghiệp.
The other 40% of the counterpart funds were used to lớn pay down the debt, stabilize the currency, or invest in non-industrial projects.
Người ta cũng lập ra các quỹ đối ứng, thực hiện viện trợ từ bỏ Kế hoạch Marshall nhằm tùy chỉnh thiết lập những quỹ tiền tệ phiên bản xđọng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cắt Nhạc Mp3 Với Free Mp3 Cutter, Hướng Dẫn Cắt File Mp3 Với Free Mp3 Cutter


Also established were counterpart funds, which used Marshall Plan aid khổng lồ establish funds in the local currency.
Các nỗ lực cố gắng đối ứng để vượt qua những đội quân trái lập ngơi nghỉ phía bắc được call là Cuộc đua ra đại dương theo sau (17 tháng 9 – 17 mon 10).
Reciprocal attempts khổng lồ outflank the opposing armies lớn the north known as the Race to the Sea followed (17 September – 17 October).
Phần còn lại là vốn đối ứng của cả nước, từ bỏ các tổ chức tài bao gồm với những doanh nghiệp công nghiệp tsi gia vào dự án.
The rest of the project’s funding will come from the Vietphái mạnh government & participating financial institutions.
The original project was approved on September 22, 2009 with the total IDA amount of $65.26 million, & $13.77 million in counterpart funding from the Government of Vietphái nam.
Nếu các bạn tìm ra được một cách nhằm các nguyên tố của 2 tập hòa hợp đối ứng, thì ta nói 2 tập thích hợp đó đều nhau về con số phần tử.
If you can find one way in which the elements of two sets bởi vì match up, then we say those two sets have sầu the same number of elements.
Hãy xem thêm bảng sau nhằm quyết định nhãn câu chữ tiên tiến nhất nào tương ứng với đối tượng ứng dụng của người tiêu dùng.
Refer lớn the following table to lớn decide which digital nội dung label corresponds to your phầm mềm audience.
Tổng số vốn liếng mang đến dự án này là 165 triệu đô la, trong những số ấy 150 triệu đô la vốn vay mượn từ bỏ IDA, với phần còn lại là từ bỏ nguồn chi phí đối ứng của nhà nước toàn nước.
The total funding of this project is USD 165 million, of which USD 150 is from IDA, và the rest is from the Government of Viet Nam’s counterpart funding.
Tại Pháp với phần lớn những quốc gia khác, mối cung cấp chi phí từ những quỹ đối ứng được gộp vào tổng thu túi tiền bên nước, chứ không được dùng để xoay vòng vốn như nghỉ ngơi Đức.
In France, & most other countries, the counterpart fund money was absorbed inkhổng lồ general government revenues, and not recycled as in Germany.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M